วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)มหาอำมาตย์นายก
เจ้าพระยายมราช  (ปั้น  สุขุม)

ภูมิกำเนิด
       มหาอำมาตย์นายก  เจ้าพระยายมราช  (ปั้น สุขุม)  เป็นชาวตำบลบ้านน้ำตก 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เกิดวันที่  15  กรกฎาคม  2405  บิดาชื่อกลั่น  มารดาชื่อผึ้ง  มีพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกัน  5  คน  


การศึกษาเล่าเรียน  
       พ.ศ.2411  ขณะอายุ  6  ขวบ  ได้ติดตามพระใบฎีกาอ่วม  ไปอยู่วัดหงส์รัตนารามธนบุรี 
และได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ
       พ.ศ.2418 อุปสมบทเป็นพระภิกษุศึกษาภาษาไทย  และภาษาบาลีจนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค
       พ.ศ.2426  ลาสิกขาบทแล้วเข้ารับราชการเป็นครูสอนภาษาไทย 
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยคำแนะนำของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ


ราชทินนาม  ตำแหน่งและยศ
       พ.ศ.2427  เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรไทยแด่  กรมพระจันทบุรีนฤนาท 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  กรมหลวงปราจิณกิติบดี  กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช
 และกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
       พ.ศ.2429  ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น  “ ขุนวิจิตรวรสาส์น ”  ตำแหน่งอาลักษณ์
ติดตามไปถวายพระอักษรแด่พระโอรสทั้ง  4  พระองค์  ณ ประเทศอังกฤษ
       พ.ศ.2434  ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเลขานุการในสถานทูตชั้น 1  และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็น  “พระวิจิตรวรสาส์น”
       พ.ศ.2436  ได้เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรไทยแด่  เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  ณ ประเทศอังกฤษ
       พ.ศ.2438  ได้เป็นข้าหลวงพิเศษตรวจการมหาดไทยที่เมืองสงขลา  และนครศรีธรรมราช
เพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นมณฑล
       พ.ศ.2439  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ  เสด็จเมืองสงขลาเห็นว่าเป็นเมืองที่เจริญขึ้นมาก
 เพราะการบริหารงานของพระวิจิตรวรสาส์น  จึงทรงประกาศตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช  
และทรงเลื่อนบรรดาศักดิ์พระวิจิตรวรสาส์นขึ้นเป็น  “พระยาสุขุมนัยวินิต”  ตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช
       พ.ศ.2451  ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น  “เจ้าพระยายมราช”
       พ.ศ.2460  หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 1  ยุติลง  ได้รับพระราชทานยศเป็น  “มหาอำมาตย์นายก”  
ซึ่งเทียบเท่าจอมพลทหาร
       พ.ศ.2470  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ  ให้เป็นองคมนตรี
       พ.ศ.2477  สภาผู้แทนราษฎรลงมติแต่งตั้งให้เจ้าพระยายมราชสำเร็จราชการแทนพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้มาจนถึงแก่อสัญกรรม
เมื่อวันที่  30  ธันวาคม

**ศึกษาประวัติเพิ่มเติม  พระยายมราช(ปั้น สุขุม)


2 ความคิดเห็น:

  1. สร้างมาหาพ่อมึงอ่อ

    ตอบลบ
  2. The 10 Best Casino Stocks to Wager On in 2021 - Mapyro
    Casino stocks to make way for investors to 서귀포 출장샵 dive in One 하남 출장샵 of the largest stocks in 동두천 출장샵 the world is the Ponzi. The 오산 출장안마 Ponzi is 구리 출장안마 an online game

    ตอบลบ